3D-modell skapas av Christopher Polhems sluss

(Tekniska museets identifikationsnummer: TEKS0021755)

 

Modellen av Polhems sluss tillhör Tekniska museet och har sedan 2013 stått i utställningen om Slussen på plan 3. Föremålet byggdes av Jonas Norberg 1761 efter Polhems konstruktion av slussen, som invigdes 1755. Jonas Norberg var en nära medarbetare till Polhem och väl insatt i byggnationen av slussen.

Modellen tillhör den Kungliga modellkammaren och var tänkt att fungera som ett alternativ till de ritningar som inte fanns. Vid exempelvis reparationer var det nödvändigt att få en bild av hela konstruktionen, även de delar som fanns under vatten.

 

I Jonas Norbergs förteckning från 1779 beskrivs modellen som följer: ”Modell på Slussen här i Stockholm. Det hade intet varit möjligt at gjöra detta Modellet, som förfärdigades år 1761, långt efter Slussen var färdig, til den accurateste som i framtiden torde behöfvas, om icke undertecknad som under Slussbyggnads tiden var hos Sal. Herr Commerce-Rådet Polhem, af honom bifvit ombetrodd a ständigt vara tilstädes vid Sluss-Arbetet under den angelägnaste tiden, ifrån det gropen var färdig muddrad, til dess hela Slusskråfvet som deröfver hängdes, blef färdigt och nedsänkt på sit ställe då sedermera intet något ovänligt hinder kunde practiceras under Slusbotnen. På denna tiden var nogsamt tilfälle att lära känna hvar pinna och skruf i det form nu är långt under jord och vattn: En af Herr Sluss-Inspectoren Kiihlberg tillika författad grundritning af Slussbottnen, jämförd med egna observationer, har ännu mer satt undertecknad i stånd, at förfärdiga en i alla delar pålitlig Modell. Detta är så omständligen anfört i det ändamålet, at om någon bristfällighet i framtiden skulle yppas på Slussens sidor eller bottn under vatn, man då med säkerhet må kunna igenfinna samma ställe på Modeller, och efter den åsatte skalan handleda sig vid reparationens anställande.”

 

På 1850-talet ersattes slussen av Nils Ericsons sluss. Delar av Polhems sluss fanns dock kvar ända fram till 1930-talet, då även dessa delar togs bort. Stadsmuseet utförde inventeringar av området 2005, då det visade sig att lågt liggande rester efter murarna till Polhems sluss fortfarande finns kvar.

Kevin Karlsson och Fredrik Olsson fotograferar modellen av Polhems sluss. (Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet)
Kevin Karlsson och Fredrik Olsson fotograferar modellen av Polhems sluss. (Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet)

Inom ramarna för Digitala modeller, skapas nu en 3D-modell av Polhems sluss genom fotogrammetri. Trämodellen är från början tillverkad i tre delar som sedan har sammanförts. För att underlätta kunde de tre delarna arbetas med separat under fotograferingen.

Flera hundra fotografier av modellen har tagits, som bearbetas till en 3D-modell.

Fredrik Olsson fotograferar konstruktionen inuti modellen. (Foto: Anna Gerdén)
Fredrik Olsson fotograferar konstruktionen inuti modellen. (Foto: Anna Gerdén)

Den digitala modellen kommer bland annat att tillgängliggöras på Sketchfab. Här kan du se fler 3D-modeller av Polhems mekaniska alfabet: https://sketchfab.com/Tekniskamuseet/models

 

Mer information följer när vi har fått resultaten!

Skriven av Jenny Attemark-Gillgren på maj 21, 2018

Liknande blogginlägg